نام: نام خانوادگی:
مدرک: رشته:
  زمینه همکاری: آدرس:  
دکتر مرتضی مجدفر

نام:دکتر مرتضی مجدفر

مدرک تحصیلی:دکتری مدیریت آموزشی
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:عضو کمیته علمی و کمیته داوران
ریحانه مشهدی

نام:ریحانه مشهدی

مدرک تحصیلی:دکتری علوم تربیتی
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:عضو کمیته علمی و کمیته داوران
حسین  زینلی پور

نام:حسین زینلی پور

مدرک تحصیلی:دکتری مدیریت آموزشی
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:مطالعات خانواده
مهین عسکری

نام:مهین عسکری

مدرک تحصیلی:دکتری روانشناسی
موبایل:
آدرس:دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
ایمیل:
زمینه همکاری:روانشناسی کاربردی
علی اکبر شیخی فینی

نام:علی اکبر شیخی فینی

مدرک تحصیلی:دکتری فلسفه تعلیم و تربیت
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:مطالعات خانواده
محمد رحیمی

نام:محمد رحیمی

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
موبایل:09389797473
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:عضو کمیته کمیته داوران
سید عبدالهادی سماوی

نام:سید عبدالهادی سماوی

مدرک تحصیلی:دکتری روانشناسی تربیتی
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:داور علمی
کرامت کرامتی

نام:کرامت کرامتی

مدرک تحصیلی:دکتری روانشناسی
موبایل:
آدرس:دانشگاه فرهنگیان هرمزگان
ایمیل:
زمینه همکاری:روانشناسی کاربردی
محمد رضا  فرشاد

نام:محمد رضا فرشاد

مدرک تحصیلی:دکتری مشاوره
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
زمینه همکاری:داور علمی