در راستای دستیابی به اهداف و راهکارهای مندرج در سند تحول بنیادین ذیل راهکار1-23- استفاده بهینه از ظرفيتهاي موجود براي گسترش فرهنگ تفكر و پژوهش در بين مدیران، مربيان و تأمين پژوهشگر مورد نیاز نظام تعلیم وتربیت رسمی عمومی و حمایت از پژوهشگران فعال و مجرب و همچنین راهکار4-23- حمايتهاي مادي و معنوي از كرسيهاي نظريه پردازي در علوم تربيتي و روشهاي تعليم و تربيت و فراهم آوردن زمينه كاربست يافته هاي جديد و نوآوري در مدارس و نظام تعليم وتربيت رسمي عمومي با همكاري حوز ه هاي علميه، دانشگا ه ها و مراكز علمي و پژوهشي، مدیریت آموزش و پرورش میناب با توجه به پیشینه برگزاری همایش های علمی پژوهشی در استان و در سطح ملی، این افتخار را دارد که با همکاری دانشکده علوم انسانی دانشگاه هرمزگان اقدام به برگزاری همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت نگر برگزار نماید.
لذا از همه پژوهشگران، فرهخیتگان، اساتید، دانشجویان دعوت می شود در این رویداد علمی پژوهشی مشارکت داشته باشند.